Tarifes per a la llar

Tarifes per a la llar* - 2019 (BOPA núm. 78 del 19.12.2018)

* L'increment de tarifes es veurà reflectit a partir del rebut del mes de febrer.

TARIFA BLAVA DOMÈSTICA (BD)

Existeixen 2 classes de contractació:

  • la contractació simple
  • la contractació amb discriminació horària.


CONTRACTACIÓ SIMPLE: tarifes del rebut mensual

BLAVA DOMÈSTICA (BD)- contractació simple

CODI TARIFA TERME POTÈNCIA (Tp) TERME D'ENERGIA (Te1) TERME D'ENERGIA (Te2)
TERME D'ENERGIA (Te3) TERME D'ENERGIA (Te4)
BDP 1,40€ 0,1047€ 0,0867€ 0,1182€ 0,1397€
TERME D'ENERGIA MINIMS (Tem1) (Tem2)    
0,1047€ 0,0753€    

Terme de potència: preu per kW contractat (import fix mensual)
Terme d’energia: preus que s’apliquen, en funció dels consums mitjans diaris (C) durant el període de facturació. S’estableixen els quatre trams següents:

-Consum mitjà diari fins a 3,33kWh
-Consum mitjà diari entre 3,33 i 20kWh
-Consum mitjà diari entre 20 i 33,33kWh
-Consum mitjà diari superior a 33,33kWh

En el cas de la tarifa blava domèstica amb discriminació horària s’aplicaran els diferents preus en funció dels consums mitjans diaris durant el període de facturació de dia (Ted1, Ted2, Ted3 i Ted4) i un preu pel consum de nit (Ten).

En cas de dubte dirigir-vos a les oficines de Sercensa

Concepte de mínims:

Només s’aplica a les tarifes BLAVES.

Com es calcula el mínim?

En el cas de la tarifa blava domèstica, quan el consum real mensual (C) en kWh sigui inferior a (P x 0667 x D), es facturarà el consum real al preu del terme d’energia segons el tram de consum (Te, Ted o Ten) i la diferència entre aquest producte i el consum real es facturarà al preu del terme d’energia de mínims (Te mín) corresponent a la tarifa contractada i al tram de mínim afectat.

TIPUS DE CÀLCULS AMB MÍNIMS:

En cas de dubte dirigir-vos a les oficines de Sercensa

CONTRACTACIÓ AMB DISCRIMINACIÓ HORÀRIA

BLAVA DOMÈSTICA (BD)- contractació amb discriminació horària

Aquesta opció és aplicable únicament si la potència contractada és igual o superior a 8,8kW, i en el cas de calefacció per acumulació.

CODI TARIFA TERME POTÈNCIA (Tp) TERME D'ENERGIA (Ted1) TERME D'ENERGIA (Ted2)
TERME D'ENERGIA (Ted3) TERME D'ENERGIA (Ted4) TERME D'ENERGIA NIT (Ten)
BDH 1,41€ 0,1097€ 0,0978€ 0,1257€ 0,1462€ 0,0698€
TERME D'ENERGIA MINIMS (Tem1) (Tem2)      
0,1097€ 0,0788€    


Hores nit: de 23h a 8h
Hores dia: de 8h a 23h

El rebut mensual es compon de:

  • Import d’energia: terme d’energia x kWh consumits.
  • Import de potència: terme de potència x kW contractats.
  • Manteniment dels aparells instal·lats.
  • IGI 4,5%

© 2011 - 2018 Sercensa