Normativa

Normativa

REGLAMENTACIÓ DE GOVERN

• Decret dels M.I. Delegats Permanents de SS.EE els Coprínceps sobre el Reglament Provisional de la Distribució de l’energia elèctrica al Principat del 28 de juliol del 1975.

• Decret relatiu a la modificació parcial del reglament provisional de la distribució de l’energia elèctrica del 16 de desembre del 1992 (BOPA 52 del 23/12/1992).

• Decret que aprova el Reglament relatiu a les condicions tècniques que han de satisfer les instal·lacions de distribució de l’energia elèctrica del 28 de febrer del 2001 i modificat el dia 31 de juliol del 2002 (BOPA 23 del 07/03/2011 i 59 del 07/08/2002).

-----------

• Reglament d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió (RIEBT) aprovat pel Govern en data 2 de novembre de 1988 i modificat el dia 16 de novembre de 1994 (BOPA 72 del 14/12/1994).

• Correcció d’errata del 19 d’abril del 1995 relativa a la modificació del Reglament d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió (BOPA 23 del 26/04/1995).

• Decret de modificació parcial del reglament d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió del 21 d’abril del 1999 (BOPA 24 del 28/04/1999).

• Decret del 6 de febrer del 2008 de modificació del reglament d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió del 02/11/1988.

• Decret d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió del 27 d’agost del 2008.

------------

• Llei 85/2010 del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació al règim de l’energia elèctrica (BOPA núm. 72 del 22/12/2010).

------------

• Reglament del cànon sobre electricitat del 27 d’octubre del 1992.

• Llei del cànon sobre el consum d’electricitat del 5 d’abril del 1994 (BOPA 32 del 04/05/1994).

• Llei de modificació de la llei del cànon sobre el consum d’electricitat del 30 de juny del 1995 (BOPA 42 del 02/08/1995).

• Reglament del cànon sobre el consum d’electricitat del 4 de setembre del 1995 (BOPA 50 del 13/09/1995).
• Llei 1/2010, del 4 de març, de modificació de la Llei del cànon sobre el consum d’electricitat i telèfon, del 5 d’abril de 1994 (BOPA 19 del 31/03/2010).

------------

• Reglament regulador del procediment d’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i del certificat d’habitabilitat en habitatges de l’1de desembre del 1999.


NORMES INTERNES DE SERCENSA

ALTA DEL COMPTADOR- CONNEXIÓ

El termini de connexió d’un nou abonat és d’un (1) dia si no s’ha de realitzar cap treball elèctric, ni d’obra civil i si el contractant ha dipositat tota la documentació a Sercensa. Segons la disponibilitat es podrà escurçar aquest termini.

 

IMPAGATS

REBUT RETORNAT

S ’avisa a l’abonat per avís escrit dipositat en la seva bústia i si possible també es contacta via telefònica. Aquest disposa d’un termini màxim de 10 dies per fer el pagament del rebut més les despeses de retorn.


DESPESES A PAGAR PER RETORN

IMPORT REBUT COMISSIÓ
< 120€ 12 € per rebut
de 120 a 600€ 10% de l'import del rebut per rebut
> 600€ 60 € per rebut


TALL DEL SUBMINISTRAMENT

Si passat aquest termini, l’abonat no hagués satisfet l’import de deute rebut, es procedeix al tall del subministrament elèctric.


Per tornar a gaudir de subministrament elèctric, l’abonat haurà de satisfer:

• l’import del rebut majorat de les despeses de retorn
• més l’import de 50€ en concepte de tall i reconnexió del comptador.

BAIXA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT

Si l’abonat acumula 3 mesos de retorns consecutius, es procedirà a donar de baixa el contracte de subministrament elèctric.

Per a tornar a gaudir de subministrament elèctric, l’abonat haurà de tornar a donar-se d’alta (nou contracte de subministrament) i satisfer en aquest cas:
• import del nou contracte d’alta
• imports dels rebuts impagats majorat de les despeses de retorn

 

SOL·LICITUD D’EXTRACTES DE REBUTS D’ELECTRICITAT

A petició de l’abonat, Sercensa podrà lliurar extractes de rebuts d’electricitat de l’any en curs o d’anys anteriors.

El preu d’aquest servei és de:

• 3,50€ per document per rebuts de fins a 3 anys d’antiguitat,
• 5,00€ per document per rebuts de més de 3 anys d’antiguitat.

 

Als imports que apareixen en aquesta pàgina se'ls ha d'aplicar l'IGI vigent.

 

© 2011 - 2018 Sercensa