Donar de baixa un comptador

Donar de baixa un comptador

DOCUMENTS QUE HEU DE PRESENTAR

  • Sol·licitud de baixa d’electricitat: l’abonat haurà de signar aquesta sol·licitud i Sercensa donarà de baixa el contracte.

  • Autorització de l’abonat: en cas de no poder desplaçar-se l’abonat a les nostres oficines, la persona autoritzada haurà de presentar una autorització signada per l’abonat i també haurà d’anar ell/a mateix/a documentat (passaport o DNI).

En el moment de signar la baixa, se li demanarà a l’abonat, el compte bancari IBAN per ingressar-li l’import de la fiança (dipòsit), més l’import del comptador si és inferior a 4 anys d’antiguitat, sempre i quan no hi hagin imports deguts.

Nota important:
l’abonat pot triar el dia de la retirada del comptador, tenint en compte que ha de ser un dia laborable.

© 2011 - 2018 Sercensa