Canvi de titular per una herència

Canvi de titular per una herència

En el cas que el titular del comptador sigui la persona difunta, el canvi de titular seria totalment gratuït sempre i quan es presenti la documentació necessària.
Si l’hereu demana una variació en la potència del comptador, haurà de pagar l’augment o rebaixa de la potència.

DOCUMENTS QUE HEU DE PRESENTAR

 • Certificat de defunció / Document notarial: on figura qui és/són l’hereu/ els hereus.

 • Butlletí d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió: a nom de l’abonat.
  Lliurat per un electricista autoritzat i segellat pel departament de Tràmits del Govern o penjat a la web del Govern.
  Si la potència a contractar és inferior o igual a 10kW no caldrà projecte elèctric.

  Si la potència és superior a 10kW caldrà projecte elèctric per a poder tenir el butlletí elèctric.

  Nota: la potència (taula de potències) que subministrarà Sercensa serà la que figuri en el Butlletí d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Aquesta la calcularà l’electricista.

 • Cens emfitèutic: si el és propietari o contracte d’arrendament si el contractant és llogater.

 • Certificat d’habitabilitat (edificis construïts fins a l’any 1999) o cèdula d’habitabilitat (a partir de l’any 2000): és el document on es certifica que l’habitatge té el nivell d’habitabilitat exigit per la legislació vigent segellat pel departament d’Ordenament Territorial del Govern d’Andorra

 • Domiciliació bancària IBAN: les dades bancàries de l’hereu: nom del banc, sucursal i el codi IBAN.

 • Passaport o document nacional d’identitat: a nom de l’hereu.

 • Autorització de l’abonat: en cas de no poder desplaçar-se l’abonat a les nostres oficines, la persona autoritzada haurà de presentar una autorització signada per l’abonat i també haurà d’anar ell/a mateix/a documentat (passaport o DNI).

  Un cop formalitzat el contracte se n’hauran de signar 2 exemplars originals: un pel client i un per Sercensa.

QUANT COSTA?

0 € si no es modifica la potència.

Si es vol fer un augment o rebaixa de la potència – clicar aquí.

 

© 2011 - 2018 Sercensa