Trasllat d'un comptador dins d'un mateix edifici

Trasllat d'un comptador dins d'un mateix edifici

Quan el titular del comptador vulgui traslladar-lo al mateix quadre de comptadors de l’edifici. Si es demana una variació en la potència del comptador, l’abonat haurà de pagar l’augment de potència.

DOCUMENTS QUE HEU DE PRESENTAR

  • Butlletí d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió: a nom de l’abonat.
    Lliurat per un electricista autoritzat i segellat pel departament de Tràmits del Govern o penjat a la web del Govern.

    Si la potència a contractar és inferior o igual a 10kW no caldrà projecte elèctric.

    Si la potència és superior a 10kW caldrà projecte elèctric per a poder tenir el butlletí elèctric.

  • Autorització de l’abonat: en cas de no poder desplaçar-se l’abonat a les nostres oficines, la persona autoritzada haurà de presentar una autorització signada per l’abonat i també haurà d’anar ell/a mateix/a documentat (passaport o DNI).

    Un cop formalitzat el contracte se n’hauran de signar 2 exemplars originals: un pel client i un per Sercensa.

QUANT COSTA EL TRASLLAT DEL COMPTADOR ?

55 € + dipòsit

En aquest cas, el dipòsit serà: nou dipòsit menys dipòsit anterior.

El dipòsit és una garantia de pagament.
La suma del dipòsit depèn del preu (BPC o BPL o BPH o VRC o VRM o VRL o VRH o VDC o VDM o VDL).

Dipòsit = kW x 100 x preu Te.

Això és només si tenim la mateixa potència. En el cas de canvi de potència, cal afegir el cost del canvi.

 

© 2011 - 2018 Sercensa