Donar d'alta /canvi de titular d'un comptador

Donar d'alta un comptador

QUÈ HE DE FER PER CONTRACTAR?

1 - SOL·LICITUD:

Haureu de signar una sol·licitud a les nostres oficines.

2 - DOCUMENTS QUE HEU DE PRESENTAR:

 • Butlletí d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió: a nom de l’abonat.
  Lliurat per un electricista autoritzat i segellat pel departament de Tràmits del Govern o penjat a la web del Govern.

  Si la potència a contractar és inferior o igual a 10kW no caldrà projecte elèctric.

  Si la potència és superior a 10kW caldrà projecte elèctric per a poder tenir el butlletí elèctric.

  Nota: la potència (taula de potències) que subministrarà Sercensa serà la que figuri en el Butlletí d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Aquesta la calcularà l’electricista.

 • Cens emfitèutic si el és propietari o contracte d’arrendament si el contractant és llogater.

 • Certificat d’habitabilitat (edificis construïts fins a l’any 1999) o cèdula d’habitabilitat (a partir de l’any 2000): és el document on es certifica que l’habitatge té el nivell d’habitabilitat exigit per la legislació vigent segellat pel departament d’Ordenament Territorial del Govern d’Andorra

 • Domiciliació bancària IBAN: omplir formulari a les nostres oficines.

 • Passaport o document nacional d’identitat: a nom del contractant.

 • Autorització de l’abonat: en cas de no poder desplaçar-se l’abonat a les nostres oficines, la persona autoritzada haurà de presentar una autorització signada per l’abonat i també haurà d’anar ell/a mateix/a documentat (passaport o DNI).

  Un cop formalitzat el contracte se n’hauran de signar 2 exemplars originals: un pel client i un per Sercensa.

 

QUANT COSTA L’ALTA?

DESPESES DE CONTRACTACIÓ

TARIFA ALTA COMPRA MATERIAL DIPÒSIT
Blava domèstica (BDP) 60,50€ 111,10€ kW contractats x 100 x preu del kWh
(Te)

El dipòsit és una garantia sobre el pagament .


Exemples de despeses de contractació per l’any 2018:

Alta / Canvi de nom:

Tarifa BDP

6,6 kW= 248,42€

8,8 kW= 271,46€

11 kW= 294,49€


© 2011 - 2018 Sercensa