Canvi de titular per herència

En el cas que el titular del comptador sigui la persona difunta, el canvi de titular seria totalment gratuït sempre i quan es presenti la documentació necessària.
Si l’hereu demana una variació en la potència del comptador, haurà de pagar l’augment o rebaixa de la potència.

Documents que cal presentar
  • Certificat de defunció / Document notarial: on figura qui és/són l’hereu/ els hereus.
  • Butlletí d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió: a nom de l’abonat.
    Lliurat per un electricista autoritzat i segellat pel departament de Tràmits del Govern o penjat a la web del Govern. Si la potència a contractar és inferior o igual a 10kW no caldrà projecte elèctric. Si la potència és superior a 10kW caldrà projecte elèctric per a poder tenir el butlletí elèctric.

Nota: la potència (taula de potències) que subministrarà Sercensa serà la que figuri en el Butlletí d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Aquesta la calcularà l’electricista.

  • Cens emfitèutic: si el és propietari o contracte d’arrendament si el contractant és llogater.
  • Certificat d’habitabilitat (edificis construïts fins a l’any 1999) o cèdula d’habitabilitat (a partir de l’any 2000): és el document on es certifica que l’habitatge té el nivell d’habitabilitat exigit per la legislació vigent segellat pel departament d’Ordenament Territorial del Govern d’Andorra
  • Domiciliació bancària IBAN: les dades bancàries de l’hereu: nom del banc, sucursal i el codi IBAN.
  • Passaport o document nacional d’identitat: a nom de l’hereu.
  • Si l’abonat no es pot desplaçar fins a les nostres oficines, la persona que el representi haurà de presentar una autorització signada per l’abonat i acreditar-se amb un document (passaport o DNI).
Quant costa el canvi?

0 € si no es modifica la potència.

Si es vol fer un augment o rebaixa de la potència, clicar aquí.