Tarifes de consum per a l'habitatge

Tarifa blava domèstica (BD)

Existeixen 3 tipus de tarifes per a l’habitatge:

1) Tarifa plana (BDP)

Blava domèstica Tarifa plana (BDP)

Terme de potència: preu per kW contractat (import fix mensual)

Codi tarifaTerme de potència (Tp)Terme d'energia (Te1)Terme d'energia (Te2)Terme d'energia (Te3)Terme d'energia (Te4)Terme d'energia mínims (Tem1)Terme d'energia mínims (Tem2)
BDP2,15€0,1204€0,1204€0,1826€0,2159€0,1618€0,1164€
Terme d’energia: preus que s’apliquen, en funció dels consums mitjans diaris (C) durant el període de facturació. S’estableixen els quatre trams següents:

– Consum mitjà diari fins a 3,33kWh

– Consum mitjà diari entre 3,33 i 20kWh

– Consum mitjà diari entre 20 i 33,33kWh

– Consum mitjà diari superior a 33,33kWh

  En el cas de la tarifa blava domèstica amb discriminació horària s’aplicaran els diferents preus en funció dels consums mitjans diaris durant el període de facturació de dia (Ted1, Ted2, Ted3 i Ted4) i un preu pel consum de nit (Ten). En cas de dubte dirigiu-vos a les oficines de Sercensa. Concepte de mínims:

  • Només s’aplica a les tarifes BLAVES.
  • Com es calcula el mínim?

En el cas de la tarifa blava domèstica, quan el consum real mensual (C) en kWh sigui inferior a (P x 0667 x D), es facturarà el consum real al preu del terme d’energia segons el tram de consum (Te, Ted o Ten) i la diferència entre aquest producte i el consum real es facturarà al preu del terme d’energia de mínims (Te mín) corresponent a la tarifa contractada i al tram de mínim afectat.

  • Tipus de càlculs amb mínims:

2) Discriminació horària (BDH)

Blava domèstica amb discriminació horària (BDH)

Aquesta opció és aplicable únicament si la potència contractada és igual o superior a 8,8kW, i en el cas de calefacció per consum nocturn.

Codi tarifaTerme de potència (Tp)Terme d'energia (Te1)Terme d'energia (Te2)Terme d'energia (Te3)Terme d'energia (Te4)Terme d'energia mínims (Tem1)Terme d'energia mínims (Tem2)
BDH2,17€0,1328€0,1328€0,1912€0,2259€0,1695€0,1218€
  • Hores nit: de 23h a 8h
  • Hores dia: de 8h a 23h

El rebut mensual es compon de:

  • Import d’energia: terme d’energia x kWh consumits.
  • Import de potència: terme de potència x kW contractats.
  • Manteniment dels aparells instal·lats.
  • IGI 4,5%

3) Social (BDS)

Blava domèstica Social (BDS)

Aquesta opció és aplicable únicament si la potència contractada és igual o inferior a 3,3kW.

Codi tarifaTerme de potència (Tp)Terme d'energia (Te1)Terme d'energia (Te2)Terme d'energia (Te3)Terme d'energia (Te4)Terme d'energia mínims (Tem1)Terme d'energia mínims (Tem2)
BDS0,00€0,1057€0,0884€0,1217€0,1439€0,1078€0,0776€