Donar de baixa un comptador

Documents que heu de presentar

Nota important: abans de tot cal tenir en compte que l’abonat pot triar el dia de la retirada del comptador, tenint en compte que ha de ser un dia laborable.

  • Sol·licitud de baixa d’electricitat: l’abonat haurà de signar aquesta sol·licitud i Sercensa donarà de baixa el contracte.
  • Si l’abonat no es pot desplaçar fins a les nostres oficines, la persona que el representi haurà de presentar una autorització signada per l’abonat i acreditar-se amb un document (passaport o DNI).

En el moment de signar la baixa, se li demanarà a l’abonat, el compte bancari IBAN per ingressar-li l’import de la fiança (dipòsit), més l’import del comptador si és inferior a 4 anys d’antiguitat, sempre i quan no hi hagin imports deguts.